Uutislistaukseen

Samaa sukupuolta olevia voidaan vihkiä Keravan kirkossa

Talvikirkko_netti.jpg

Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 9.3.2023, että Keravan seurakunnan kirkkoa voidaan käyttää samaa sukupuolta olevien parien avioliiton vihkimiseen tai jo solmitun avioliiton kirkolliseen siunaamiseen. Kirkkoneuvoston tekemä päätös koskee Keravan kirkkotilan käyttöä, eikä päätöksessä oteta kantaa kirkon avioliittokäsitykseen, josta päättää kirkolliskokous. 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kokouksen puheenjohtajana toiminut Tapio Tähtinen sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Laaninen kertovat, että kirkkoneuvostossa käytiin asiasta monipuolinen, rakentava ja kunnioittava keskustelu. He toteavat, että kokouksessa tehtiin esitys asian palauttamisesta valmisteluun. Neuvosto päätti kuitenkin jatkaa asian käsittelyä äänin 8-3. Tämän jälkeen kokouksessa tehtiin vielä kirkkoherran ehdotuksesta poikkeava muutosesitys, joka raukesi, koska sitä ei kannatettu.

”Tämä on merkittävä päätös avioliittoon vihkimistä tai avioliiton siunaamista haluaville pareille. Avaamispäätös voi tarkoittaa monelle ihmiselle suurta iloa siitä, että heillä on mahdollisuus sanoa toisilleen tahdon kirkkotilassa”, asian esittelijänä toiminut Keravan seurakunnan kirkkoherra Markus Tirranen sanoo.  Hän kertoo, että useat papit eri hiippakunnissa vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja. Papin toimittama samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen on juridisesti pätevä. Vihkivälle papille mahdollisesti koituvien seuraamusten arviointi kuuluu sen hiippakunnan tuomiokapitulille, jonka alaisuudessa kyseinen pappi työskentelee. Hiippakuntien käytänteissä on eroja. Piispat kehottavat kapitulia harkitsemaan pidättyväisyyttä sanktioiden määräämisessä.  

Kirkkoherra täsmentää, että kirkkotilan avaamispäätös ei tarkoita sitä, että Keravan seurakunta ottaisi itse hoitaakseen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiä tai siunaamisia. Myös Tähtinen ja Laaninen korostavat, että päätös koskee vain kirkkotilan käyttöä.  Kirkkoherran esityksen mukaan päätös vastaa käytännön tarpeeseen, jossa on olemassa pariskunta ja heidät vihkivä tai siunaava pappi, mutta ei sopivaa kirkkotilaa toimitusta ajatellen. Samalla päätös lisää tietoisuutta siitä, että tarve samaa sukupuolta olevien avioliittojen vihkimisiin ja -siunaamisiin on olemassa ja että tätä varten on jo olemassa pappeja sekä kirkkotiloja.

Kirkkotilan käyttö samaa sukupuolta olevien vihkimiseen tai avioliiton siunaamiseen tuli vireille kolmen kirkkoneuvoston jäsenen, Anne Puumalaisen, Satu Elon ja Tapio Tähtisen, allekirjoittaman aloitteen perusteella. Aloitteen pohjalta kirkkoherra valmisteli ja esitteli asian kirkkoneuvoston käsittelyä ja päätöksentekoa varten. Kahdeksan kirkkovaltuuston jäsentä jätti kirkkoherralle vetoomuksen, että aloitteen mukaista käytäntöä ei tulisi hyväksyä.  

Vuonna 2017 voimaan tulleen avioliittolain mukaan avioliittoon voidaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevia henkilöitä. Kirkon opetus avioliitosta ei kuitenkaan ole toistaiseksi muuttunut, vaan kirkollinen avioliittoon vihkiminen koskee edelleen vain miehen ja naisen välistä avioliittoa. Opillisista kysymyksistä päättää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallinnon korkein päättävä elin kirkolliskokous. 

Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on luettavissa verkossa Domus-portaalissa, domus.evl.fi

16.3.2023 08.29