Uutislistaukseen

Diakoni auttaa, kuuntelee ja luo toivoa

23.9.2016 11.03

”Diakoniatyöntekijät auttavat heikommassa asemassa olevia ihmisiä.” Lähes kaikissa vastauksissa korostui, että diakonian tehtäväksi koettiin heikompien auttaminen. Auttamisen muodoista tiedettiin vierailut ihmisten luona, keskustelu, ratkaisujen etsiminen, hengellinen ja taloudellinen tuki sekä kuunteleminen. ”Diakonit ovat seurakunnan sosiaalityöntekijöitä”, tiivisti eräs vastaaja diakoniatyön ytimen.

Tärkeänä koettiin, että diakonit kuuntelevat ja ovat läsnä ihmisten arjessa. Vaikka diakonien perustehtävät tunnettiin hyvin, toivottiin vastauksissa vielä enemmän jalkautumista keravalaisten pariin. Vastauksista nousi esille taloudellinen ahdinko, johon toivottiin lisää tukea muun muassa ruokajakelun ja avustusten kautta. Maahanmuuttajatoimintaa sekä tukea erityisesti vanhuksille ja lapsiperheille toivottiin lisättävän.

Diakoniatyön toivottiin näkyvän enemmän paikallislehdissä, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vaikka työstä tunnuttiin tietävän paljon, kaivattiin lisätietoa siitä miten apua voi saada ja millaista työtä Keravalla tehdään. Diakoneja kannustettiin myös olemaan vielä enemmän läsnä Keravalla järjestettävissä tapahtumissa ja menemällä sinne missä ihmiset liikkuvat. ”Joillakin voi olla korkea kynnys ottaa yhteyttä toimistoon, joten menkää ihmisten pariin sinne missä tapaa kansalaisia, kirjastokin voisi olla hyvä paikka," toivoi eräs vastaaja.

Päättäjiltä odotetaan sosiaalista vastuuta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijät kokoontuivat 29.-30.9. ammattilaispäiville Turkuun. Yhdessä he vetosivat päättäjiin antamalla kannanoton ihmisarvon puolesta maailmassa, jossa köyhyys, tulo- ja terveyserot kasvavat ja rasismi on nousussa.

- Sosiaalisen vastuun kannalta ei ole oikein, että päättäjät tietoisesti tekevät ratkaisuja, jotka kurjistavat heikoimmassa asemassa olevien tilannetta entisestään. Eriarvoisuuden lisääminen heikentää myös uskoa kansallisen yhteiseen tulevaisuuteen.

Diakoniatyöntekijät vetoavat päättäjiin, että kaikissa päätöksissä otettaisiin huomioon heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden tilanne. Köyhyyden vähentäminen edellyttää hallitukselta ja kunnilta aktiivisia toimenpiteitä nyt.

-Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu ajatukseen, että kaikki ovat tasavertaisia ja kaikilla on oikeus perusturvaan. Tällaisessa yhteiskunnassa ei tarvitse kerjätä, olla asunnoton tai olla seisoa leipäjonossa.

Diakoniatyöntekijät näkevät päivittäin, että kaikilla ei ole mahdollisuutta saada esimerkiksi niitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai lääkkeitä, joita he tarvitsevat. Nykyään myös digitalisointi lisää etäisyyttä palveluihin esimerkiksi niiden osalta, joille tietokoneen käyttö ei ole helppoa.

Barometri kertoo diakonin arjesta

Kirkon diakonian ammattilaispäivillä julkaistiin myös diakoniabarometri. Barometriin on koottu evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä diakoniatyöhön liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Kysely toteutettiin nyt yhdeksännen kerran.

Barometri tarjoaa runsaasti materiaalia diakoniatyöstä tämän päivän Suomessa. Erityisesti siinä nousi esiin yhteiskunnallinen epäkohta, jossa järjestelmän vaatimukset avun saantiin ovat kohtuuttomat. Sosiaali- ja terveyspalvelut vaativat sellaisia avun hakemisen ja argumentoinnin ja perustelujen taitoja, joita harvalla on.

 

Lue lisää aiheesta:

Diakoniabarometri

Valomerkki 22.9.: Viha ja katkeruus puretaan usein diakoniatyöntekijöihin