Tietosuojaseloste kameravalvonnasta

Tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus

8.3.2022

Rekisterinpitäjä  

Keravan seurakunta
PL 134 (Papintie 6)
04201 Kerava
puhelin (09) 478 488

Yhteyshenkilö

Mika Seppälä
puhelin 0400 378 069

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Heli Nieminen
tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi 
050 573 6351
Vantaan seurakuntayhtymä, PL 56, 01301 Vantaa

Rekisterin nimi

Keravan seurakunnan valvontakamerajärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. 
 • Kameravalvontarekisterin tarkoituksena on varmistaa ja lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta. 
 • Rekisteritietoja voidaan käyttää rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn, tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen, jäte-erien vastaanottotietojen varmentamiseen sekä toiminnan ympäristöluvan mukaisuuden valvontaan. 
 • Yleiselle turvallisuudelle uhkaa aiheutuneen tilanteen selvittäminen
 • Työtapaturman tai työturvallisuudelle uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittäminen 
 • Omaisuuden suojaaminen 
 • Väärinkäytöksien estäminen ja selvittäminen
 • Työntekijän etujen ja oikeuksien varmistaminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Henkilötietolaki (523/1999) 6. luku 26 §.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Sisältää kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa sisällä ja ulkona, tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaamaa kuva-aineistoa.

Tietolähteet

Tiedot kootaan tai luodaan osana normaalia tietohallintotyötä. Valvonnasta ilmoitetaan kameravalvontakylteillä valvotuille alueille saavuttaessa, jolloin henkilö antaa hiljaisen suostumuksen tulla tallennetuksi järjestelmään.

Tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa henkilötietojen käsittelyn tarkoitus kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja säilytetään 14 vuorokautta, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
 • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhaku keinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 566 6700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi