Hautaushinnasto 2020

Hautapaikkojen lunastushinnat


Hinnat keravalainen haudattava / ulkopaikkakuntalainen haudattava

Hauta 25 vuodeksi keravalainen ulkopaikkakuntalainen
arkkuhauta, syvä 235 € 796 €
arkkuhauta, matala (vain K-a, K-b ja L-c alueilla) 130 € 398 €
uurnahauta 130 € 234 €
sirottelualue 51 € 102 €
palkkimaksu 100 € 100 €

 

Hautapaikka on maksuton sotaveteraanitunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen asuinpaikasta riippumatta.  Yhdellä kertaa luovutetaan enintään kaksi arkkusijaa käsittävä hauta.
Rinnakkaispaikka voidaan luovuttaa tapauskohtaisesti talousjohtajan päätöksellä hänen kuultuaan asiassa kirkkoherraa. Rinnakkaispaikka on maksullinen ja hinta on 796 € (+ mahdollinen palkkimaksu 100 €). 
Uurnaosastolla (U-alue) hautapaikan hinnan lisäksi laskutetaan hautakiven hinta 680 € (500 €). U-alueen hautakiviin tulevat nimilaatat maksavat 100 € tai 150 €. Sirottelualueen muistokiven laatta maksaa 150 €.

Haudan kaivamisen ja peittämisen hinnat

arkkuhauta, matala 449 €
arkkuhauta, syvä 561 €
uurnahauta 102 €

Syvän ja matalan hautapaikan hintaero perustuu tarvittavaan työmäärään.
Vainajan säilytysmaksu on 11 €/vuorokausi (10 €) kolmen viikon säilytyksen jälkeen. Sotaveteraani tunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen säilytys on maksuton asuinpaikasta riippumatta.

Hautapaikkaoikeuden jatkaminen kuolemantapauksen sattuessa

Keravan seurakunnan hautatoimen ohjesäännön 4 §:n mukaan hautaaminen määräajaksi luovutettuun hautaan on mahdollista koko hautaoikeuden voimassaoloajan. Mikäli uudelleen hautaamisen jälkeinen hautaoikeuden voimassaoloaika jää lyhemmäksi kuin haudan koskemattomuusaika, hautaoikeus on lunastettava vähintään niin pitkäksi ajaksi kuin
koskemattomuusaika edellyttää. Koskemattomuusaika on 20 vuotta. Hautapaikkaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa enintään 25 vuodeksi.

Hautapaikkaoikeutta jatkettaessa kuolemantapauksen johdosta hinta on 9 € / vuosi. Hinta on sama myös rinnakkaispaikalla. Sotaveteraanitunnuksen omaavalle sekä hänen puolisolleen hautapaikkaoikeuden jatkaminen on maksutonta. Hautapaikkaoikeuden jatkoaika lasketaan jatkamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Hautapaikkaoikeuden jatkaminen ilman kuolemantapausta

Keravan hautausmaan voimassaolevan ohjesäännön 4 §:n mukaan hautaoikeus luovutetaan ainoastaan määräaikaisiin hautoihin 25 vuodeksi. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2018 alusta jatkoajan hinnaksi 225 € 25 vuodelta. Jatkoajan hinta on sama kaikilla haudoilla. Kuolemantapauksen yhteydessä jatkoaika on perusteltua jakaa vuosiin, mutta ilman kuolemantapausta (hallinta-ajan umpeutuessa) jatkoaika on aina 25 vuotta. Ilman kuolemantapausta hautapaikkaoikeuden jatkoaika lasketaan jatkamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Kirkkolain 17:2 § mukaan: Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen
yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin.

Hallintaoikeuden umpeutumisen johdosta vapautuvat hautapaikat


Seurakunnan hallintaan palautuu hautapaikkoja sekä niiden haltijoiden toimesta palautettuina että kuulutusmenettelyn kautta. Kuulutusmenettelyssä
hautaoikeuden päättymisestä ilmoitetaan sekä haudoille kiinnitettävin ilmoituksin että sanomalehti-ilmoituksin. Ilmoitusten hautapaikkaoikeuden päättymisestä annetaan olla haudoilla kaksi kesää. Seurakunnalle palautuneilla hautapaikoilla kivet korvataan merkeillä, joista käy ilmi hautatunnus ja kiven poiston ajankohta. Poistettuja kiviä seurakunnan tulee säilyttää 3 vuotta (Tal. jaosto § 59, 5.6.2008), samaa määräaikaa noudattaen palautunut hauta voidaan ottaa uudelleen käyttöön 3 vuoden kuluttua kiven poistamisesta.

Hautojen hoitohinnat 2020

Hautapaikkojen määrä 1 2 3 4
Kesähoito kukilla 98 € 147 € 196 € 196 €
Kesähoito ilman kukkia 78 € 118 € 156 € 156 €
5-vuotishoito (seurakunnan kukat) 517 € 776 € 1034 € 1034 €
10-vuotishoito (seurakunnan kukat) 1117 € 1676 € 2235 € 2235 €
Perennahoito 602 € 904 € 1205 € 1205 €
Syyshoito 30 € 30 € 30 € 30 €
5-vuotishoito+syyshoito 683 € 942 € 1200 € 1200 €
10-vuotishoito+syyshoito 1474 € 2033 € 2592 € 2592 €