tietokoneen näppäimistöllä yksi näppäin punaisena ja siinä teksti Whistleblower.

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Olemme Keravan seurakunnassa sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja eettisesti oikein ja meille tärkeää on myös saada mahdollisuus puuttua epäkohtiin.

Toimintaamme liittyvää asiakaspalautetta voi antaa seurakunnan esihenkilöille sekä työntekijöille ja palautekanavassamme verkkosivuilla myös nimettömästi. Palautekanavaan pääsee tästä linkistä

Väärinkäytösten ilmoituskanavan ylläpitämisessä ja ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan ilmoittajansuojelulakia, joka pohjautuu EU:n ilmoittajansuojadirektiiviin. Lain mukainen ilmoituskanava on tarkoitettu laissa erikseen säädetyistä väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen luottamuksellisesti. Tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee väärinkäytösepäilyn lain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti ja halutessaan anonyymisti. 

Ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen palveluntuottaja (Webropol Oy). 

Ilmoittamisohjeet

Ketä ilmoittajansuojelu koskee?

Ilmoittajansuojelulain mukainen suoja annetaan ilmoittajalle, joka on saanut rikkomista koskevia tietoja työssään tai sen yhteydessä ollessaan seuraavassa asemassa:

 • työ- tai virkasuhteessa
 • itsenäinen ammatinharjoittaja
 • osakkeenomistaja
 • yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja
 • vapaaehtoistyöntekijä
 • harjoittelija.

Suojelua koskevia säännöksiä sovelletaan myös ilmoittajaan, joka on saanut ilmoitusta koskevia tietoja työtä edeltäneiden neuvottelujen aikana tai sittemmin päättyneen työnsä aikana. (1171/2022, 5. §)

Millaisista väärinkäytöksistä ilmoituksen voi tehdä? 

Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä EU:n ilmoittajansuojadirektiivin ja kansallisen ilmoittajansuojalain mukaisissa asioissa. 

Ilmoituksia voidaan tehdä seuraavilla aloilla havaituista väärinkäytöksistä:

 • julkiset hankinnat  (lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja)
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteily- ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä

 • Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevan lainsäädännön tai määräysten rikkomisesta;
 • Euroopan unionin tai kansallisten avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevan lainsäädännön tai ehtojen rikkomisesta;
 • Euroopan unionin tai kansallisten kilpailusääntöjen rikkomisesta;
 • Euroopan unionin tai kansallisen yritysten ja yhteisöjen verotusta koskevan lainsäädännön rikkomisesta tai järjestelystä, jonka tarkoituksena on saada yritysten tai yhteisöjen verotusta koskevan lainsäädännön tavoitteen tai tarkoituksen vastaista veroetua;
 • Euroopan unionin tai kansallisen kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.

(1171/2022, 2. §)

Ilmoittajansuojelu antaa suojan väärinkäytösten ilmoittajille. Ilmoittajalla tulee olla perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon paikkansapitävyyteen ilmoittamishetkellä. Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on kiellettyä ja voi johtaa rangaistusvastuuseen.
Ilmoitus tehdään Keravan seurakunnan ilmoituskanavaan, johon pääsee tästä linkistä.

Miten ilmoitukset käsitellään?

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Ilmoituksia Keravan seurakunnassa käsittelevät tähän tehtävään nimetyt henkilöt. Ilmoituksia eivät käsittele henkilöt, joita väärinkäytösepäily koskee. Jokaista käsittelijää sitoo ilmoittajansuojelulain mukainen salassapitovelvoite, jolla taataan käsittelyn luottamuksellisuus. Käsittelijät raportoivat saaduista ilmoituksista yhteistyötoimikunnalle. 

Jos ei ole varma, minkä organisaation toimintaan väärinkäytösepäily liittyy, voi tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.