Keravan seurakunnan strategia 2021-2026

Usko, toivo, rakasta Keravan taivaan alla

 

Sinisellä taustalla kerrottu Seurakunnan strategi 2021-2026.

Kirkkovaltuuston 10.12.2020 hyväksymä strategia-asiakirja

 

Sisällys: 

Johdanto
Kirkon perustehtävä ja arvot
Strategiset linjaukset

Resurssit

Strategia sanoista teoiksi
Strategisen toiminnan tarkastuspisteet

 

 

Johdanto

Kerava on pääkaupunkiseudun kyljessä ”pieni, suuri kaupunki”, jonka seurakunnan toiminta on laajasti arvostettua ja aktiivista. Toiminnassa on jatkuvasti mukana aktiivisia vapaaehtoisia, mutta uusille toimijoille on tilaa ja tarvetta.

Strategian pohjalta tehtävillä toimenpiteillä on suuri vaikutus, koska ne vaikuttavat siihen, minkälainen Keravan seurakunta tulevaisuudessa on. Joudumme pohtimaan esimerkiksi sitä, kykeneekö seurakunta uudistumaan ja katsomaan rohkeasti eteenpäin samalla kun se arvostaa historiaansa ja perinteitään.

Keravan evankelis-luterilaisen seurakunnan strategiset vuodet 2021— 2026 ovat seurakunnan tulevaisuuden kannalta monella tapaa merkittäviä. Niiden aikana niin kaupungin kuin seurakunnankin toiminnassa ja asukkaiden ikärakenteessa tapahtuu merkittäviä  muutoksia, jotka jo ennakoivat tulevien vuosikymmenien suurempiakin muutoksia.

Keravan kaupungin asukasluku jatkaa rauhallista kasvuaan, mutta seurakuntaan kuuluvien määrä vähenee, tosin hitaammin kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Kirkon asema ihmisten elämässä on kokenut vuosien varrella suuria muutoksia. Kirkon toiminta ja sen julistama
kristillinen sanoma ei enää ole ihmisille tuttua ja läheistä. Kaikesta tästä huolimatta kirkolla on edelleen merkittävä asema suomalaisessa  yhteiskunnassa ja ihmisten mielissä. Erityisesti kriisitilanteissa kirkon merkitys korostuu turvan, toivon ja lohdutuksen antajana.

Ovet on pidettävä auki, edelleen on lähdettävä liikkeelle ihmisten  keskuuteen ja kutsuttava ihmisiä sisään. Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Tässä ajassa ovien auki pitäminen on erityisen tärkeää. Kirkon tehtävä ei ole pelkästään avata ovia tässä maailmassa vaan avata ovi Kristuksen kautta taivaaseen. Siihen vaaditaan rohkeutta, näkyä, tahtoa ja yhteistä sitoutumista. 

Takaisin alkuun

Kirkon perustehtävä ja arvot

Keravan seurakunta etsii strategisissa linjauksissaan tapaa toteuttaa kirkon perustehtävää Keravalla nykyaikaisella, toimivalla ja uskottavalla tavalla. Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ”Ovet auki”-strategian ilmaisuun kirkon perustehtävästä:
”Kirkon perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä on kirkon olemassaolon perimmäinen syy.” 
”Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.”

Kirkon yhteisiä arvoja ovat: Usko, toivo ja rakkaus. Keravan seurakunta pitää tärkeänä kaikessa toiminnassaan perinteisten kristillisten arvojen toteutumista ja tunnustaa ne toimintaa ohjaaviksi.

Strategiset linjaukset

Keravan seurakunnan strategiset linjaukset vuosille 2021—2026 ovat seuraavat:
1. Kutsumme rohkeuteen uskossa ja auttamisessa.
2. Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.
3. Olemme läsnä ja toimimme sosiaalisessa mediassa ja verkossa.
4. Kannamme ekologista ja yhteiskunnallista vastuuta.
5. Olemme kiinnostava yhteisö ja vetovoimainen työnantaja.

Takaisin alkuun

Kutsumme rohkeuteen uskossa ja auttamisessa.

Uudistumme tavoittaaksemme keravalaiset. Olemme rohkeasti hengellinen yhteisö kunnioittavassa vuorovaikutuksessa eri tavoin ajattelevien kanssa. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja olemme niiden ihmisryhmien puolella, joita muut eivät näe.

Miten onnistumme?

Kokeilemme rohkeasti myös uutta tavoittaaksemme keravalaiset. Emme ylläpidä toimintaa, jolle ei ole enää kysyntää. Luomme seurakuntalaisille mahdollisuuden tulla, olla ja toimia seurakunnassa. 

Hengellisyys näkyy toiminnassa, kohtaamisissa ja viestinnässä. Meillä on rohkeutta kohdata erilaisia ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Seurakunnan ovet ovat avoinna kaikille. Nostamme esiin ilmiöitä, joita toimintaympäristössämme kohtaamme. 

Tartumme epäkohtiin ja olemme apua tarvitsevien tukena. Toiminnassamme korostuu lähimmäisenrakkaus.

Takaisin alkuun

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.

Puhumme uskosta ymmärrettävästi. Tarjoamme keinoja hengellisen kasvun polulle. Tavallinen usko riittää.

Miten onnistumme?

Meille jokainen ihminen on hengellinen, omalla tavallaan. Usko on aina yksityistä ja yhteistä. Rohkaisemme elämään uskoa osana arkea.
Tapakristillisyys on voimavara, ei vähättelyn aihe.  Arvostamme jäsenyyttä ja arvostamme uskoa. 

Seurakuntana vastaamme keravalaisten hengellisyyden tarpeisiin. Olemme keravalaisten arjessa: tuttuina kasvoina kadulla, siunauksen toivotuksena kauppareissulla, rukouksena somessa, yhteistyössä koulussa tai työpaikalla… 

Takaisin alkuun

Olemme läsnä ja toimimme sosiaalisessa mediassa ja verkossa.

Sosiaalinen media ja verkko ovat meille yhdessä olemisen, tekemisen ja vaikuttamisen paikkoja. Tuottamamme sisältö on omaleimaista, aitoa ja moniäänistä. Tiedostamme, että kaikilla ei ole tasaveroista pääsyä sosiaalisen median ja verkon sisältöihin ja palveluihin; siksi kohtaamme ja viestimme muillakin tavoilla.

Miten onnistumme?

Luomme seurakunnasta viestinnän avulla ihmisläheistä, tavallisten ihmisten seurakunnan mielikuvaa. Tavoitteellista työtämme sosiaalisessa mediassa ja verkossa ohjaavat säännöllinen mittaaminen ja arviointi sekä yhteisesti laadittu some- ja verkkotyön suunnitelma ja ohjeistus. Kokeilemme  rohkeasti uutta. Luomme myös verkossa yhteisöllisyyttä ja kunnioittavaa keskustelua. 

Vahvistamme työntekijöiden ja vapaaehtoisten mahdollisuuksia, osaamista ja rohkeutta toimia verkossa. Seuraamme sosiaalisen median trendejä. Jatkamme kirkon yhteisten, menestyvien verkkopalveluiden tukemista ja esillä pitämistä.

Koska kaikilla ei ole pääsyä verkkoon ja sosiaaliseen mediaan, käytämme myös muita kanavia tavoittamiseen ja palveluun. 

Takaisin alkuun

Kannamme ekologista ja yhteiskunnallista vastuuta.


Kutsumme työhön luomakunnan puolesta. Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti, luontoa kunnioittaen ja kohtuullisen elämäntavan puolesta. 

Miten onnistumme?

Toimimme ja viestimme toivosta osana tavallisten ihmisten elämää ja arkea. 

Puhumme oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden puolesta. Huomioimme toiminnassamme ympäristölle ja jälkipolvillemme koituvat seuraukset. 

Tiedämme olevamme osa luomakuntaa ja vastuussa siitä Jumalalle. Olemme vastavoima kertakäyttökulttuurille. Kutsumme keravalaisia työhön luomakunnan hyvinvoinnin puolesta. Jokaisella teolla on merkitys.

Takaisin alkuun

Olemme kiinnostava yhteisö ja vetovoimainen työnantaja.


Seurakuntana olemme osallisuuteen kannustava ja vetovoimainen. Toimimme Keravan parhaaksi rakentaen positiivista mielikuvaa.

Miten onnistumme?

Keravan seurakunta on keravalaisia varten. Toimimme yhteystyössä kaupungin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa kaupunkilaisten parhaaksi. Toteutamme rohkeasti kirkon missiota. 

Kristillisenä seurakuntana olemme tasa-arvoinen, ihmisläheinen, tuttu ja turvallinen. Toimintaamme on
helppo tulla mukaan. Muistamme, että kaupunkilaiset edustavat erilaisia ihmisryhmiä. Siksi huomioimme myös kohderyhmien erilaiset tarpeet toiminnassamme.

Arvostamme ja tuemme jokaista työntekijää ja olemme esimerkki hyvästä työhyvinvoinnista, jota mittaamme säännöllisesti työhyvinvointikyselyiden ja henkilöstöhallinnollisten mittarien avulla. Johtaminen on työyhteisöä osallistavaa ja kannustavaa ja lisäämme avoimuutta, muutosjoustavuutta ja luottamuksen kulttuuria. Hyvinvoivat työntekijät rakentavat laadukasta toimintaa.

Takaisin alkuun

Resurssit

Ihmiset: työntekijät ja vapaaehtoiset

Keravan seurakunta on ihmisten muodostama uskon, toivon ja rakkauden yhteisö, jonka tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tässä työssä keskeisessä asemassa ovat seurakunnan työntekijät sekä eri toiminnoissa mukana olevat vapaaehtoiset.

Työntekijöiden rekrytointiin varataan riittävät resurssit. Keskeiset rekrytoinnit toteutetaan yhteistyössä rekrytointipalveluja tuottavien yritysten kanssa. Rekrytoinnissa kiinnitämme erityistä huomiota työntekijän valmiuteen ja kykyyn perinteisiä työtehtäviä laajempaan toimintaan. Virkojen ja työsuhteiden määrän tarveharkinta toteutetaan työala- ja tapauskohtaisesti toiminnan sekä toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Keskitymme kehittämään henkilöstön osaamista tarjoamalla hyvät koulutusmahdollisuudet sen mukaisesti, mikä on tarpeellista seurakunnan toiminnan kannalta.
Henkilöstösuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti.

Seurakunta ei toimi ilman vapaaehtoisia. He saavat työhönsä riittävästi tukea, koulutusta, ohjausta ja mielenkiintoisia toiminnan paikkoja.

Rakennukset

Seurakunnallinen toiminta: Rakennusten tarveharkinnassa on otettava huomioon toimintaympäristön muutokset. Negatiivinen jäsenkehitys vaikuttaa seurakunnan tilatarpeisiin. Valintoja tehdessä seurakunnan on pyrittävä supistamaan tilojen määrää sekä pyrittävä laadukkaisiin ja monikäyttöisiin, maantieteellisesti keskitettyihin,ratkaisuihin. Tilojen on palveltava toimintaa.

Keravan seurakunta työyhteisönä: Työskentelytilojen tulee olla laadukkaita ja työhyvinvointia tukevia, jotta olemme haluttu työpaikka. Seurakuntakeskuksen saattaminen kiitettävään kuntoon tukee työyhteisön sekä seurakunnallisen toiminnan tavoitteita.
Yhteis- sekä monikäyttötilojen mahdollisuus tulee ottaa huomioon henkilökohtaisten työhuoneiden tarvetta arvioitaessa.

Seurakunnallinen toiminta ei lähtökohtaisesti edellytä tilojen omistamista. Vuokratilojen mahdollisuutta on pidettävä ensisijaisena vaihtoehtona valintoja tehtäessä. Keskeiset rakennukset (kirkko, seurakuntakeskus, leirikeskus, siunauskappeli) on syytä pitää seurakunnan omassa omistuksessa. Toiminnassa otetaan huomioon mahdollisuus yhteistyöhön tilojen käyttämisessä kaupungin, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Talous

Taloudenpitomme on laadukasta ja vastuullista. Taloutta ohjaa ja toteuttaa vuosittainen talousarvio ja toimintasuunnitelma, jonka avulla toteutamme perustehtäväämme ja vastaamme nykyisiin ja tuleviin haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Takaisin alkuun

Strategia sanoista teoiksi

Keravan seurakunnan strategian avulla on mahdollista luoda positiivinen vaikutus koko Keravalle. Strategian sisäistäminen, omaksuminen ja vieminen operatiiviseen toimintaan ovat keskeisiä tavoitteita. Vaikuttavan strategian avaintekijä on innostus ja tärkeimmät työkalut ovat viestintä, prosessit ja mittarit. Panostamme sekä sisäiseen että ulkoiseen strategiaviestintään. Johdettujen prosessien avulla strategiset tavoitteet siirtyvät operatiiviseen toimintaan. Näistä prosesseista kantavat vastuun johtavat viranhaltijat sekä seurakunnan luottamuselimet.

Mittaamme ja arvioimme strategisten tavoitteiden toteutumista sekä operatiivisen toiminnan että luottamuselinten tasolla. 

Strategisen toiminnan tarkastuspisteet

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia Ovet auki on voimassa 2021—2026. Keravan seurakunnan strategia noudattaa samaa aikajännettä. Strategista suunnittelua ja analyysiä tehdään huomattavasti pidemmällä näkökulmalla, jotta toimintaympäristön muutoksiin voidaan varautua hyvin. Kirkkovaltuusto arvioi mahdollisuuksien mukaan vuosittain strategisten tavoitteiden toteutumista neuvoston käsittelyn pohjalta.

Takaisin alkuun

Strategian valmistelu

Kirkkovaltuusto nimesi 30.1.2020 strategiaa valmistelemaan ns strategiatyöryhmän. Kirkkoherra Markus Tirrasen johtamaan työryhmään ovat kuuluneet kirkkovaltuutetut Essi Haukkavaara, Tommi Lemmelä, Anne Puumalainen ja Karri Wickman, seurakuntalaisten edustajana Hannu-Pekka Laiho sekä työntekijöistä Katri Ahonen,  Sirpa Karejoki, Mirva Nyman, Maarit Paldanius, Eijä Pääkkönen sekä elokuusta 2020 alkaen Tarja Suomalainen. 
Strategian sisällöistä on kerätty palautetta työntekijöiltä ja strategiatyöryhmä on raportoinut työn etenemisestä kirkkoneuvostolle. Strategia on hyväksytty kirkkovaltuustossa 10.12.2020.