Hautaushinnasto 

Hinnat perustuvat Keravan seurakunnnan kirkkovaltuuston päätökseen 21.12.2023.

Hautapaikkojen lunastushinnat v. 2024
 

Hautapaikkojen lunastushinnat (keravalainen haudattava / ulkopaikkakuntalainen haudattava) 
Hauta 25 vuodeksi keravalainen ulkopaikkakuntalainen
arkkuhauta, syvä 247 € 836 €
arkkuhauta, matala (vain K-a, K-b ja L-c alueilla) 137 € 418 €
uurnahauta 137 € 246 €
N-alueen perhehautapaikka  155 € 310 €
palkkimaksu 105 € 105 €
Sirottelu ja tuhkaholvi    
sirottelualue 52 € 104 €
tuhkaholvi  50 € 100 €

Hautapaikka on maksuton rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen asuinpaikasta riippumatta.
Yhdellä kertaa luovutetaan enintään kaksi arkkusijaa käsittävä hauta. Rinnakkaispaikka voidaan luovuttaa keravalaiselle tapauskohtaisesti talousjohtajan päätöksellä hänen kuultuaan asiassa kirkkoherraa. Rinnakkaispaikka on maksullinen ja hinta on 837 €  (+ mahdollinen palkkimaksu 105 €).

Uurnaosastolla, U-alue, hautapaikan hinnan lisäksi laskutetaan hautakiven hinta 721 €. U-alueen hautakiviin tulevat nimilaatat maksavat 
tilattavasta laatasta riippuen joko 103 € tai 170 €. Sirottelualueen muistokiven laatta maksaa 93 € (myös tunnustukseton sirottelualue). N-alueen muistoseinän minihautakivi maksaa 309 €  ja N-alueen uurnapaikan hautakivi 850€ ilman kaiverrusta

Haudan kaivamisen ja peittämisen hinnat v. 2024

arkkuhauta, matala 520 €
arkkuhauta, syvä 649 €
uurnahauta 117 €
perhehauta, avaaminen 70 €

Syvän ja matalan hautapaikan hintaero perustuu tarvittavaan työmäärään.
Vainajan säilytysmaksu on 16 € / vuorokausi  kolmen viikon säilytyksen jälkeen. Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaaville ja heidän
puolisoilleen säilytys on maksuton asuinpaikasta riippumatta. 

Seurakunnan henkilöstön osallistuminen arkun hautaan laskuun

Seurakunnan avustama / suorittama arkun hautaan lasku 96 €.

Hautapaikkaoikeuden jatkaminen kuolemantapauksen sattuessa

Keravan seurakunnan hautatoimen ohjesäännön 4. §:n mukaan hautaaminen määräajaksi luovutettuun hautaan on mahdollista koko hautaoikeuden 
voimassaoloajan. Mikäli uudelleen hautaamisen jälkeinen hautaoikeuden voimassaoloaika jää lyhemmäksi kuin haudan koskemattomuusaika, 
hautaoikeus on lunastettava vähintään niin pitkäksi ajaksi kuin koskemattomuusaika edellyttää. Koskemattomuusaika on 20 vuotta. 
Hautapaikkaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa enintään 25 vuodeksi. 

Hautapaikkaoikeutta jatkettaessa kuolemantapauksen johdosta hinta on 10 € / vuosi. Hinta on sama myös rinnakkaispaikalla. Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavalle sekä hänen puolisolleen hautapaikkaoikeuden jatkaminen on maksutonta. Hautapaikkaoikeuden jatkoaika 
lasketaan jatkamista seuraavan vuoden alusta lukien. 

Hautapaikkaoikeuden jatkaminen ilman kuolemantapausta

Keravan hautausmaan voimassaolevan ohjesäännön 4. §:n mukaan hautaoikeus luovutetaan ainoastaan määräaikaisiin hautoihin 25 vuodeksi. 
Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle.
1.1.2024 alkaen hautaoikeuden jatkamisen 25 vuodella hinta 234 euroa.

Hallintaoikeuden umpetutumisen johdosta vapautuvat hautapaikat

Seurakunnan hallintaa palautuu hautapaikkoja sekä niiden haltijoiden toimesta palautettuina että kuulutusmenettelyn kautta. Kuulutusmenettelyssä hautaoikeuden päättymisestä ilmoitetaan sekä haudoille kiinnitettävin ilmoituksin että sanomalehti-ilmoituksin. Ilmoitusten hautapaikkaoikeuden päättymisestä annetaan olla haudoilla kaksi kesää. Seurakunnalle palautuneilla hautapaikoilla kivet korvataan merkeillä, joista käy ilmi hautatunnus ja kiven poiston ajankohta. Poistettuja kiviä seurakunnan tulee säilyttää kolme vuotta (Tal. jaosto § 59, 5.6.2008). Samaa määräaikaa noudattaen palautunut hauta voidaan ottaa uudelleen käyttöön kolmen vuoden kuluttua kiven poistamisesta.

Hautamuistomerkki, kaksi joutsenta.

Ota yhteyttä

talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut
PL 134
04201 Kerava
toimistosihteeri
PL 134
04201 Kerava

Palkanlaskenta, laskutus

 

Työtehtäviini kuuluvat mm. palkanlaskenta,myyntireskontran hoito,hautojen kesähoitojen laskutus sekä haudan hallinta-ajan pidennykset.