Hautaushinnasto 

Hautapaikkojen lunastushinnat v. 2023 
 

Hautapaikkojen lunastushinnat (keravalainen haudattava / ulkopaikkakuntalainen haudattava)
Hauta 25 vuodeksi keravalainen ulkopaikkakuntalainen
arkkuhauta, syvä 240 € 812 €
arkkuhauta, matala (vain K-a, K-b ja L-c alueilla) 133 € 406 €
uurnahauta 133 € 239 €
palkkimaksu 102 € 102 €
Sirottelu ja tuhkaholvi    
sirottelualue 52 € 104 €
tuhkaholvi  50 € 100 €

 

Hautapaikka on maksuton rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen asuinpaikasta riippumatta.  Yhdellä kertaa luovutetaan enintään kaksi arkkusijaa käsittävä hauta.

Rinnakkaispaikka voidaan luovuttaa keravalaiselle tapauskohtaisesti talousjohtajan päätöksellä hänen kuultuaan asiassa kirkkoherraa. Rinnakkaispaikka on maksullinen ja hinta on 812 € (+ mahdollinen palkkimaksu 102 €). 

Uurnaosastolla (U-alue) hautapaikan hinnan lisäksi laskutetaan hautakiven hinta 700 €. U-alueen hautakiviin tulevat nimilaatat maksavat 100 € tai 150 €. Sirottelualueen muistokiven laatta maksaa 90 € (myös tunnukseton sirottelualue). N-alueen muistoseinän minihautakivi maksaa 300 €.

Haudan kaivamisen ja peittämisen hinnat v. 2023

arkkuhauta, matala 504 €
arkkuhauta, syvä 630 €
uurnahauta 114 €

Syvän ja matalan hautapaikan hintaero perustuu tarvittavaan työmäärään.

Vainajan säilytysmaksu on 15 €/vuorokausi kolmen viikon säilytyksen jälkeen.  Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen säilytys on maksuton asuinpaikasta riippumatta.

Hautapaikkaoikeuden jatkaminen kuolemantapauksen sattuessa

Keravan seurakunnan hautatoimen ohjesäännön 4 §:n mukaan hautaaminen määräajaksi luovutettuun hautaan on mahdollista koko hautaoikeuden voimassaoloajan. Mikäli uudelleen hautaamisen jälkeinen hautaoikeuden voimassaoloaika jää lyhemmäksi kuin haudan koskemattomuusaika, hautaoikeus on lunastettava vähintään niin pitkäksi ajaksi kuin koskemattomuusaika edellyttää. Koskemattomuusaika on 20 vuotta. Hautapaikkaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa enintään 25 vuodeksi.

Hautapaikkaoikeutta jatkettaessa kuolemantapauksen johdosta hinta on 9 € / vuosi. Hinta on sama myös rinnakkaispaikalla. Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavalle sekä hänen puolisolleen hautapaikkaoikeuden jatkaminen on maksutonta. Hautapaikkaoikeuden jatkoaika lasketaan jatkamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Hautapaikkaoikeuden jatkaminen ilman kuolemantapausta

Keravan hautausmaan voimassaolevan ohjesäännön 4 §:n mukaan hautaoikeus luovutetaan ainoastaan määräaikaisiin hautoihin 25 vuodeksi. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. 
Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2018 alusta jatkoajan hinnaksi 225 € 25 vuodelta. Jatkoajan hinta on sama kaikilla haudoilla. Kuolemantapauksen yhteydessä jatkoaika on perusteltua jakaa vuosiin, mutta ilman kuolemantapausta (hallinta-ajan umpeutuessa) jatkoaika on aina 25 vuotta. Ilman kuolemantapausta hautapaikkaoikeuden jatkoaika lasketaan jatkamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. 
Kirkkolain 17:2 § mukaan: Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin.

Hallintaoikeuden umpeutumisen johdosta vapautuvat hautapaikat


Seurakunnan hallintaan palautuu hautapaikkoja sekä niiden haltijoiden toimesta palautettuina että kuulutusmenettelyn kautta. Kuulutusmenettelyssä
hautaoikeuden päättymisestä ilmoitetaan sekä haudoille kiinnitettävin ilmoituksin että sanomalehti-ilmoituksin. Ilmoitusten hautapaikkaoikeuden päättymisestä annetaan olla haudoilla kaksi kesää. Seurakunnalle palautuneilla hautapaikoilla kivet korvataan merkeillä, joista käy ilmi hautatunnus ja kiven poiston ajankohta. Poistettuja kiviä seurakunnan tulee säilyttää 3 vuotta (Tal. jaosto § 59, 5.6.2008), samaa määräaikaa noudattaen palautunut hauta voidaan ottaa uudelleen käyttöön 3 vuoden kuluttua kiven poistamisesta.

 

Hautamuistomerkki, kaksi joutsenta.